Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.17 // ОБА 3-17 - Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията – чл. 157, ал.2 и чл. 158, ал.1;
● Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството -  чл.7, ал.3, т.2, б.  „а ” и б.„б ”(Приложения № 2 и 2а);
● Наредба за определянето и администрирането на местнте такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- ред 58 от Приложение №3 към чл. 52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
Съставя се протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа:

  • раздел I "Откриване на строителната площадка" се съставя при влязло в сила разрешение за строеж (заверено от органа, който го е издал) от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, на строителя и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; след съставяне на този раздел строителната площадка може да се разчиства за започване на строежа; разделът съдържа описание и данни за разположението на заварени сгради, постройки, съоръжения, подземни и надземни мрежи, фундаменти и др., отразени в плана за безопасност и здраве, заварени на място при съставянето му, както и описание на състоянието на околното пространство (прилежащите на строителната площадка благоустройствени фондове - улично платно, тротоар, зелени площи, както и едроразмерна дървесна растителност, която не подлежи на премахване, и др.), и на мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; в раздела се записва, че се разрешава заемането на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при наличие на разрешение по чл. 157, ал. 5 ЗУТ;
  • раздел II "Определяне на строителна линия и ниво на строежа" се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, или от техническия ръководител - за строежите от пета категория, в присъствието на възложителя, строителя, технически правоспособното физическо лице по част "Геодезия" към лицето, упражняващо строителен надзор, и на служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; за строежите от шеста категория по чл. 2, ал. 2, т. 3 този раздел се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър, в присъствието на възложителя и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ; на точна схема (окомерна скица) се означават регулационните и нивелетните репери, с разстоянията от новия строеж до регулационните линии (границите) на поземления имот, разстоянията до сгради и постройки в имота и в съседния поземлен имот, при намалени отстояния, както и размерите на проектното застрояване, абсолютните коти на контролираните нива изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било; в тридневен срок от съставянето на този раздел лицето по чл. 158, ал. 2 ЗУТ заверява заповедната книга на строежа, след което строителните и монтажните работи може да започнат;

Протоколът (Приложения № 2/2а) се съставя в четири еднообразни екземпляра – по един за общината, който се съхранява безсрочно в общината, и по един за посочените лица. Останалите три екземпляра се попълват по време на строителство.
Трите екземпляра на  Протокола (Приложения № 2/2а) се получават в Дирекция АСОС от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

За начало на строителството се счита датата на съставяне на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ново.
Наличието на  съставен протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ново е предпоставка за законосъобразно започване на строителството.

Необходими документи:

● Заявление;
● Разрешение за строеж № ….…/……….г., влязло в сила на ……….г. /копие/.(по служебен път);
● Одобрен инвестиционен проект (по служебен път);
● Договор на възложителя за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/, освен ако строежът е от категория, за която не се изисква вписване на строителя в регистъра /копие/;
●Удостоверение № ……………………, издадено от Комисията по воденето, поддържането и ползването на ЦПРС, позволяващо изпълнението на съответната категория строеж /копие/;
● Протокол образец 2 ( Приложение № 2, 2а към чл. 7, ал.3, т.3 от Наредба № 3 от 31.07.2003г.. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството)- 4 броя.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: безсрочно.

Срок на изпълнение: Определената от изпълнителя дата.

Такса: 40,00 лв.      

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново