Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.18 // ОБА 3-18 - Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 175, ал. 2 и ал. 5

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. Предаването на екзекутивната документация се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа, същата се представя за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж.
Екзекутивната документация се получава от заявителя в Дирекция  АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Приета за съхранение екзекутивна документация, удостоверена с печат на администрацията.

Необходими документи:

● Заявление за приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Три копия от инвестиционните проекти /ИП/ с нанесени несъществените изменения съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗУТ;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново