Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.19 // ОБА 3-19 - Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 177, ал. 1 и ал. 3.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на представените документи се издава удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV категория.
Удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежи от IV категория се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV категория.

Необходими документи:

● Заявление за регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV категория;
● Документ за собственост или документ за учредено право за строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността, към който се прилагат:         

           а) разрешение за строеж /акт за узаконяване/;
           б) протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво /приложения № 2 /2а/ от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/;
           в) констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /приложение № 3/;
           г) заповедна книга на строежа /приложение № 4/;
           д) акт за приемане на извършените строителни и монтажни работи по нива и елементи на строителната конструкция /приложение № 7/;

           е) акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /приложение № 12/;
           ж) акт за приемане на конструкцията /образец 14/;
           з) констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа /образец 15/,  с  приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения /образец 17/ за строежи на обекти с производствено и друго специфично предназначение;
           и) документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите; 
           й) удостоверение по чл. 54а, ал. 2 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/;
           к) документ за извършена оценка /одит/ за достъпност съгласно изискванията на чл. 169, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № 4 от 01.07.2009г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания.
● Технически паспорт /съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г./;
● Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на тeхническата инфраструктура;
● Други документи, изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа /РЗИ, РС „ПБЗН“,  ДВСК, ДАМТН, РИОСВ и други/;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение и такси:  

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса

 

обикновена

7 раб. дни

 300,00 лв.

 

бърза

3 раб. дни

 600,00 лв.

 

експресна

24 часа

 900,00 лв.

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново