Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.20 // ОБА 3.21 - Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 181, ал. 2.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Кмета на Община Дряново, а той пренасочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация – Дряново. След разглеждане на представените документи се издават констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строежа.
Констативният протокол и удостоверението за степен на завършеност на строежа се получават от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на констативен протокол и удостоверение за степен на завършеност на строежа.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи;
● Документ за собственост или документ за учредено право за строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Инвестиционен проект, одобрен на ………………………../……………….г.;
● Разрешение за строеж № …………/………………….г.;
● Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа /образец 2/; 
● Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /образец 3/;
● Заверена заповедна книга на строежа /образец 4/;
● Акт за приемане на конструкцията /образец14;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа или до издаване на разрешение за ползване на строежа.

Срок на изпълнение и такса:

за строежи от първа и втора категория

 

 

 

Вид услуга

срок

такса

 

обикновена

10 раб. дни

150,00 лв.

 

бърза

3 раб. дни

300,00 лв.

 

експресна

24 часа

450,00 лв.

 

за строежи от трета и четвърта категория

 

 

 

Вид услуга

срок

такса

 

обикновена

10 раб. дни

  100,00 лв.

 

бърза

3 раб. дни

  200,00 лв.

 

експресна

24 часа

  300,00 лв.

 

за строежи от пета категория

 

 

 

Вид услуга

срок

такса

 

обикновена

10 раб. дни

    75,00 лв.

 

бърза

3 раб. дни

   150,00 лв.

 

експресна

24 часа

  225,00 лв.

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново