Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.21 // ОБА 3-22 - Издаване заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията (ЗУТ) - чл,.73, чл.124, чл.161, чл.182, чл. 192, чл. 210 -211, чл. 213, чл.21, чл.215, § 5 от Допълнителните разпоредби, §21 от Заключителните разпоредби;
● Закон за енергетиката - чл. 62, чл. 64 - 67, § 1 от ДР, § 26 от Преходните и заключителните разпоредби;
● Закон за електронните съобщения - чл. 281 - 299;
● Закон за водите - чл. 112 -115;
● Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 35;
● НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;
● НАРЕДБА № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (Наредба № 39/2006 г.) - чл. 17 - 20;
●АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АК)

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител, който:

 1. Проучва по представената скица, документи за собственост, документация в общинската администрация и предложения проход следните обстоятелства:

1.1.   предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот/имоти по действащия КП или КК;
1.2.  наличието на условията за прилагане на чл. 192 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове - ЗЕ, ЗЕС и др.;

2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
3. Изготвя проект на заповед за установяване правото на преминаване, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените граници на прохода;
4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
Заповедта или отказът за издаването й имат характера на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.
Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Габровския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).
Подадената жалба спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.
Правото на преминаване през общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета на общината.
Заповедта за учредяване право на преминаване през общински поземлен имот се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за общинска собственост.

Описание на резултат от услугата:

Издадена вписана Заповед на Кмета на общината за учредяване право на преминаване през чужд/и поземлен/и имот/и.

Необходими документи:

● Заявление;
●Документи за собственост /нотариален акт, договор за покупко-продажба и др./ или друг документ, доказващ правото да се преминава през чужд поземлен имот/;
●Скица – извадка от ПУП, КП, КК или КВС в необходимия обхват, с която да се докаже, че друго техническо решение за осигуряване на достъпа е явно икономически нецелесъобразно;
● Предложение за начина на преминаването;
● Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно установяване на правото на преминаване;
●Документи, доказващи предварително заплащане на обезщетението за право на преминаване;
● Други документи, доказващи, че с правото на преминаване няма да се засегнат разрешени строежи;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Когато собственикът на служещия имот поиска отмяна на заповедта, в случай че се излезе извън обема на учреденото право на преминаване.

Срок на изпълнение:  В едномесечен срок от постъпване на искането.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново