Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.22 // ОБА 3-23 - Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

Нормативна уредба:

● ЗАКОН за устройство на територията (ЗУТ) - чл. 64 - 69, чл. 72, чл. 87, чл. 90, чл. 182, чл. 193, чл. 210-211, чл. 213,чл. 214, чл. 215, § 5 от Допълнителните разпоредби, § 21 от Заключителните разпоредби;
● НАРЕДБА № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи - чл. 15, чл. 24;
● НАРЕДБА № 2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснаб-дителни системи;
● НАРЕДБА № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации - чл. 20-26, чл. 116-120;
● АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК).

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител, който:

 1. Проучва по представената скица - извадка, документи за собственост, документация в общинската администрация, следните обстоятелства:

1.1.   предвижданията на действащия ПУП или състоянието на поземления имот/имоти по действащия КП или КК;
1.2.  наличието на условията за прилагане на чл. 193 от ЗУТ, като съобразява и изискванията на специалните нормативни актове - ЗЕ, ЗЕС и др.;
2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
3. Изготвя проект на заповед за отклонението, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесеното отклонение;
4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и възложителите (собствениците и носителите на ограничени вещни права) на засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
Когато не е постигнато съгласие между собствениците на служещите поземлените имоти и друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, правото на прокарване на отклоненията се учредява със заповед на кмета на общината (чл. 193, ал. 3 от ЗУТ).
Правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се учредява когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно със заповед на кмета на общината (чл. 193, ал. 4 от ЗУТ).
Заповедта или отказът за издаването й могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на господстващия имот или от собствениците или носители на ограничени вещни права в служещия имот.
Обжалването на заповедта на кмета се извършва в 14-дневен срок от съобщаването й пред Габровския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).
Подадената жалба спира действието на заповедта до постановяване на необжалваем съдебен акт.
Заповедта, издадена по чл. 193, ал.3 от ЗУТ, се вписва в имотния регистър по партидата на поземления/те имот/и, който/които се обслужва/т от учреденото право да се прокарат отклоненията от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и по партидата на поземления имот, през който ще се прокарат отклоненията от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
Заповедта, издадена по чл. 193, ал.4 от ЗУТ,  се вписва в имотния регистър по партидата на поземления имот, който се обслужва от учреденото право на преминаване, по партидата на общинския поземлен имот, върху който е учредено право на преминаване, и в акта за общинска собственост.
 

Описание на резултат от услугата:

Издадена вписана Заповед на Кмета на общината за учредяване на право на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди поземлени имоти.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документи за собственост или други ограничени вещни права върху поземления имот, който ще се ползва от прокарването на отклоненията;
● Скица – извадка от ПУП, КП, КК или КВС, проекта на жилищна сграда и др. за имота (имотите) или обекта (обектите), до които се иска прокарването на отклоненията, в необходимия обхват, с което да се докаже, че друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно;
● Документи, доказващи непостигнато съгласие за доброволно установяване на правото на прокарване на отклоненията;
● Документи, доказващи предварително заплащане на обезщетението за право на прокарване;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Когато собственикът на служещия имот поиска отмяна на заповедта, в случай че се излезе извън обема на учреденото право на прокарване.

Срок на изпълнение: в едномесечен срок от постъпване на искането.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново