Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.23 // ОБА 3-24 - Издаване на заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията (ЗУТ) - чл. 194, чл. 210 -211, чл. 213, чл.20, ал. 2,  чл.215,  чл. 222, чл. 223, § 4 и § 5от Допълнителните разпоредби, §21 от Заключителните разпоредби;
●  Закон за защита при бедствия – чл. 50;
●АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АК).

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител, който:

1. Проучва предложението за свободен достъп по представената скица – извадка, документи за собственост, документация в общинската администрация и преценява следните обстоятелства:
1.1.   предвижданията на действащия ПУП и състоянието на поземления имот/имоти по действащия ПУП, КП или КК;
1.2.  наличието на условията за прилагане на чл. 194 от ЗУТ.
2. Уведомява заинтересуваните лица за началото на процедурата;
3. Изготвя проект на заповед за установяване правото на  свободен достъп, като прилага като неразделна част към нея скицата с нанесените параметри на достъп.
4. В тридневен срок от издаването на заповедта уведомява заинтересованите лица - заявителя и собствениците, носителите на ограничени вещни права и обитателите на  засегнатите поземлени имоти, включително тези, които не са участвали в производството.
Заповедта или отказът за издаването й имат характера на индивидуален административен акт и могат да се обжалват относно тяхната законосъобразност по съдебен ред по реда на чл. 213 и чл. 215, ал. 1 от ЗУТ от заявителя - собственик на  поземления имот, който обслужва свободния достъп или от собствениците или носителите на ограничени вещни права и обитателите на  засегнатите недвижими имоти.
Жалбата се подава чрез кмета на общината в 14-дневен срок от съобщаването й пред Габровския административен съд, (чл. 215, ал. 1 от ЗУТ).

Описание на резултат от услугата:

Издадена Заповед на Кмета на общината за право за преминаване през чужд поземлен имот.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ за собственост или други вещни права върху поземления имот, до който ще се осъществява свободния достъп;
● Скица - извадка от подробния устройствен план или кадастралната карта за имота (имотите), до които се иска достъп с нанесени всички заварени сгради и постройки, съоръжения или законно построени строежи, трайни насаждения и границите на свободния достъп;
● Документи, издадени от компетентни органи, разрешаващи и/или предписващи извършването на определени работи във връзка с устройството на територията;
 Декларация по чл. 194, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ;
● Предложение за организацията на свободния достъп;
● Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До приключване на дейностите в определения срок.

Срок на изпълнение: в едномесечен срок от постъпване на искането.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново