Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.25 // ОБА 3-26 - Издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 202.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на представените документи и съгласно съгласувани и одобрени инвестиционни проекти на обособените дялове или части за доброволна делба на съсобствена сграда, жилища или друг обект, както и правни сделки за прехвърляне на реално определени части от тях, се издава удостоверение за извършване на доброволна делба.
Удостоверението за извършване на доброволна делба се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на удостоверение, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Одобрени инвестиционни проекти /част архитектура или технически проект/ - 2 броя.
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение и такси:

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

  10 раб. дни

  50,00

 

бърза

    3 раб. дни

100,00

 

експресна

  24 часа

150,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново