Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.26 // ОБА 3-27 - Издаване на удостоверение за търпимост на строеж (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - § 16, ал. 1 от Преходните разпоредби /ПР/.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация – Дряново. След разглеждане на представените документи се издава удостоверение за търпимост на строеж.
Удостоверението за търпимост на строеж се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за търпимост на строеж.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Aктуална скица на имота – оригинал;
● Нотариално заверена декларация за годината на построяване на сградата /ите/ - оригинал;
● Нотариално заверена декларация за съгласие от заинтересуваните съседи /при необходимост/ - оригинал;
● Конструктивно становище от инженер конструктор за годността на сградата;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на проектантите /копие/;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение и такса:

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

10   раб. дни

100,00

 

бърза

  3   раб. дни

200,00

 

експресна

24   часа

300,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново