Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.28 // ОБА 3-28 - Вписване в регистъра на актуализиран технически паспорт на строеж на основание чл. 19 от Наредба № 5/28.12.2006г.

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 176а, ал. 5;  
● Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите - чл. 16 и чл. 19.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на актуализирания технически паспорт на строежа, същият се вписва в регистъра.
Актуализираният технически паспорт на строежа се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Вписване в регистъра на актуализиран технически паспорт на строеж.  

Необходими документи:

● Заявление за вписване в регистъра на актуализиран технически паспорт на строеж;
● Доклад на лицата, извършили актуализацията  /съгласно чл. 19 от Наредба № 5/28.12.2006г./;
● Актуализиран технически паспорт на строежа, подписан от съставителя на паспорта - 2 оригинални екземпляра  на  хартиен  носител  и  1  екземпляр на магнитен носител  /съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба  № 5/28.12.2006г./;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново