Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.29 // ОБА 3-30 - Издаване на скица за недвижим имот (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за кадарстъра и имотния  регистър – § 4, ал.1, т.1 от ПЗР;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- чл. 34, т.1 и чл.35.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
1. При представяне на документ за собственост, служителят извършва проверката за съответствие на площ, граници и съседи на имота, посочен в приложения/те документа /ите/ за собственост и действащия към момента на подаване на Заявлението план на населеното място. Върху паус формат А4/А3  в мащаб М 1: 1000 се изчертава скица на имота. Скицата се вписва под съответния номер в регистър на издадените скици.
2. При непредставяне на документ за собственост, заявителят посочва върху плана на населеното място наследствения имот. Служителят извършва справка по данни (номер на поземления имот, име на собственика) в разписния лист  към плана на населеното място. Върху паус формат А4/А3  в мащаб М 1: 1000 се изчертава скица на имота като в графата за документ за собственост се посочва „по данни от разписния лист”. Скицата се вписва под съответния номер в регистър на издадените скици.
Издадената скица на недвижим имот се получава в ЦАО от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадена скица на недвижим имот от плана на населеното място.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ за собственост на имот и/или за учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост;
● Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 6 месеца от дата на издаването.

Срок на изпълнение:
 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  10 раб. дни

        30,00

 

бърза

    3 раб.дни                    

        60,00

 

експресна

     24 часа

        90,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново