Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.30 // ОБА 3-31 - Попълване /поправка на одобрен кадастрален план (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията –чл. 134, ал.2.т.4;
● Закон закадарстъра и имотния  регистър – § 4, ал.1, т.2 от ПЗР на ЗКИР;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- ред 45 от Приложение № 3 към чл. 52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
Съгласно § 4 т. 2 от ПЗР на ЗКИР до одобряването на кадастрална карта и кадастрални регистри кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях, одобрени по реда на отменените Закон за единния кадастър на Народна република България и Закон за териториално и селищно устройство, се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, плановете; картите и регистрите, одобрени по реда на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, се поддържат от общинските служби по земеделие и гори при условия и по ред, определени в Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.
Настоящата процедура разглежда административното производство по отстраняване на непълноти и грешки в кадастрални карти и регистри. Когато непълнотите или грешките са свързани със спор за материално право, те се отстраняват след решаването му по съдебен ред.
Внесеният проект се обявява на заинтересуваните лица  по реда на АПК.
След изтичане на срокът в случай, че не са постъпили възражения Заповедта на Кмета влиза в сила.

Описание на резултат от услугата:

 Издадена заповед за  попълване /поправка/ на одобрен кадастрален план.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ/и за собственост на имота и/или за учредено право на строеж................... ................................................................................................................................................;
● Удостоверение за наследници – при необходимост;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.........................................;
● Актуална скица на имота – оригинал;
● Документ за уредени придаваеми части;
● Решение на Общинска служба “Земеделие” – Дряново;
● Отчуждителни документи /заповед за отчуждаване, протокол/;
● Материали и данни от геодезическите измервания - в цифров и графичен вид, изработени от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър;
● Скица проект за изменение в кадастралната карта - в цифров и графичен вид, изработени от правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър – 3 екз.;
● Списък с имената  и адресите на заинтересуваните лица с приложени документи за собственост.         

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законоустановен срок.

Срок на изпълнение: 1 месец.

Такса: 50.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка:IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново