Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2040 ОБА 1.34 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи

УСЛУГА № 2019

Нормативна уредба :

● Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2 и 3.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Документът за промяна на режима на имуществени отношения се представя пред длъжностно лице в ЦУИГ. То отразява промените в акта за сключване на граждански брак. Изпраща уведомление до Агенцията по вписвания за извършената промяна.

Описание на резултат от услугата:

Отразен избор или промяна на режима на имуществени отношения между съпрузите.

Необходими документи :

● Заявление по образец;
● Документ за промяна на режима;
● Пълномощно при необходимост.

Срок : 1 ден.   

Такса : Няма такса.


 Искане 1

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново