Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

ОБА 3.55 - Издаване на заверено копие на документ от технически архив

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията;
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към Кмета на общината. След това преписката се пренасочва към Директора на дирекция УТИСП, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител, който:

  1. Извършва проверка в техническия архив за съхранение на оригиналите от поисканите документи.
  2. Ксерокопира оригиналите и ги заверява.  

Завереното копие на документите от техническия архив се получава в ЦУИГ от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Завереното копие на документите от техническия архив.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документи за собственост или други ограничени вещни права;
● Удостовеврение за наследници. – при необходимост;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на изпълнение и такса:

 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  14  раб. дни

         12,00

 

бърза

   3  раб. дни

 24,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги

 


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново