Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ ОБА 3.34 - Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири– публична общинска собственост, както и от находища на минерални води – изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините

Нормативна уредба:

● Закон за водите;
● Наредба за ползването на повърхностните води;
● Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

Компетентен орган:

Разрешително за водовземане от водни обекти – общинска собственост се издава от Кмета на Община Дряново или оправомощено от него длъжностно лице  в съответствие с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, след решение на Общински съвет – Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

 1. За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатът подава в ЦАО заявление  по образец,  одобрен от министъра на околната среда и водите, до Кмета на община Дряново – съгласно чл. 60 от Закона за водите.
 2. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя на книжен носител, а вторият – като негов цифров аналог – върху магнитен носител.
 3. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
 4. В заявлението се посочват:

● данни на заявителя - юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани по Търговския закон;
● адрес за кореспонденция, включително електронен адрес – при наличие на такъв;
● телефон и факс за връзка с лицето, което управлява и представлява дружеството;
●цел на водовземането;
● воден обект и водно тяло, предмет на водовземането;
● място на водовземането, включително географски координати на съоръжението или площта за водовземане;
● местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане;
● параметри на исканото водовземане.


 •         5.Към заявлението се прилагат /необходими документи/:

● заверен документ за платена такса за издаване на разрешително, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, издава се служебно от община Дряново;
● актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
● декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда  (Образец  № 1 – за ЮЛ);
● схема, описваща пътя на водата от мястото на водовземане до мястото на потребление с технически параметри на съоръженията;
● предварителното (прединвестиционно) проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.), включително:

 • съоръжение за осигуряване миграцията на рибите (рибен проход).
 • част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение”
 • хидроложка част и хидравлично оразмеряване на хидротехническото съоръжение

● Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от завиряването и строителството на съоръженията;
 ●Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;
●Обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление;
●Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съществуващо съоръжение, за предоставяне на услуга „водоподаване” случаите в които ще се използва, сключен Договор с Община Дряново - издава се служебно от община Дряново . 

5.1.      Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от повърхностни води,  към заявлението се прилагат:

● прединвестиционно проучване или съответната разработена фаза на инвестиционния проект съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, съдържащи хидроложка част и водностопански изследвания, доказващи наличието на исканото водно количество във водния обект или доказващи необходимостта от прехвърляне на води - когато искането е за прехвърляне на води между речни басейни, или проект за завиряване - когато искането е за завиряване на новоизградени водни обекти;
● проект за санитарно-охранителна зона - когато искането е за питейно-битово водоснабдяване;
● нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.

5.2.      Когато искането е за издаване на разрешително с цел питейно-битово водоснабдяване, към заявлението се прилагат:

● проект за санитарно-охранителна зона;
● документ от ВиК оператор за липса на капацитет и на възможност за включване в изградена водоснабдителна система- при самостоятелно ПБВ.

5.3.      Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане с цел напояване, към заявлението се прилагат:

● документи, удостоверяващи размера на напояваните площи;
● искане на собствениците и/или ползватели на заявените площи за напояване.

5.4.      Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане с цел производство на електроенергия, към заявлението се прилагат:

● сравнителната оценка на енергийните ползи и на вредите за околната среда.

5.5.      Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане с цел пожарогасене, към заявлението се прилагат и:

● част пожарна безопасност.

5.6.      Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане с цел аквакултури, към заявлението се прилагат и:

● описание на технологията на отглеждане, вида и предназначението на аквафермата (в т.ч. угояване, отрастване и др.).

 1. В 20-дневен срок от постъпване на заявлението и придружаващите го документи, Кметът на Общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва служебно

 6.1      Комплектуване на преписката със следните документи:

● копие от вписан в Службата по вписванията АОС; справка за издадени от Община Дряново преди това разрешителни за водовземане от водния обект; справка за наличие на предоставени права или сключени договори за наем; други документи свързани с водния обект;

6.2. Извършва проверка:

● дали заявлението съдържа изискващата се по закон информация и приложения;
● дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на Закона за водите.

6.3. Когато не са изпълнени изискванията по чл. 60 от Закона за водите, Кметът на Общината уведомява писмено заявителя, че заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията на закона, като дава точни указания за отстраняване на несъответствията и определя срок до два месеца за тяхното отстраняване.
6.4. Прекратява преписката, без да разглежда документите и без да открива процедура, когато не са отстранени несъответствията в срока по т. 6.3., за което уведомява писмено заявителя.
6.5. Изготвя писмена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, при съобразяване на искането със следните обстоятелства:

● предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни;
● съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането;
● съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство;
● възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане;
● наличните водни ресурси по количество и качество;
● съответствието на заявеното водно количество с целите на заявеното;
● наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане;
● изпълнението на условията по чл.156 б – 156ж от Закона за водите.             

Преценката е неразделна част от документацията по издаване на разрешително или отказ за издаване на разрешително за водовземане от воден обект.

6.6. Ако при преценката по т. 6.5. , се установи, че искането не съответства на изискванията и са налице условията по чл. 68 от Закона за водите, Кметът на Общината изготвя предложение до Общински съвет – Дряново и проект за решение за отказ по искането.
В случай, че несъответствията в приложените към заявлението документи не влияят върху преценката, Кметът на Общината издава решението за отказ, без да изисква отстраняване на несъответствията по т.6.3.

 1. В 20-дневен срок след изтичане на срока по т. 6 и ако не са налице основания за отказ, Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя служебно следното:
  1. Изготвя съобщение, което съдържа:
  2. целта на заявеното използване на водите;
  3.  водното тяло, от което се предвижда водовземане на водите;
  4. системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването;
  5. мястото на водовземане на водите, местността, административно- териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане;
  6. проектните параметри на използването;
  7. мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
  8. Обявява  Съобщението публично на заинтересованите лица, като го поставя на определеното за тази цел място в сградата на общинска администрация – Дряново, на ул. „Бачо Киро” № 19 и публикува  на интернет страницата на Община Дряново – www.dryanovo.bg .
  9. Съобщението се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които в становището по преценка на искането е установено, че ще бъдат засегнати техни права.
  10.    Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2  и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Дряново, град Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

 1. Събира и описва в протокол всички постъпили възражения и предложения от заинтересовани лица, след изтичане на 14-дневния срок.
 2.  Изготвя писмено становище по законосъобразността, целесъобразността и основателността на всяко едно възражение и/или предложение. Становището е неразделна част от документацията по издаване на разрешително за водовземане на воден обект.
 3. Кмета на Община Дряново може да назначи комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която да се произнесе по тях. В този случай, срокът за произнасяне се удължава с един месец.
 4. След изтичане на срока по т. 7.4. Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя предложение до Общински съвет - Дряново и проект за решение за издаване на разрешително за водовземане на воден обект.
 5.  Общински съвет - Дряново,  приема решение, с което възлага на Кмета на Община Дряново да издаде разрешителното за водовземане от  водния обект или решение за отказ за издаване на разрешително за водовземане от воден обект.
 6. Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя разрешително за водовземане от водния обект или решение за отказ за издаване на разрешително за водовземане от воден обект.
 7.  Разрешителното за водовземане от воден обект или решението за отказ за издаване на разрешително за водовземане от воден обект се изпраща на заявителя, както и на заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното. Копие от разрешителното или решението за отказ с приложено копие от писмената преценка се изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен.
 8. Разрешителното или отказът за издаване на разрешително на Кмета на Община Дряново подлежи на обжалване по реда на Административно - процесуалния кодекс.

 

Описание на резултатите от услугата:

Разрешително за водовземане от воден обект или решение за отказ за издаване на разрешително за водовземане на воден обект.

Срок на действие на индивидуалния административен акт е регламентиран в чл.57 от ЗВ, и е както следва:

1. до 35 години - за завиряване на и за водовземане от комплексни язовири за хидроенергийни и хидромелиоративни цели;

2. до 25 години - за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване;

3. до 20 години - в останалите случаи.

Срок на изпълнение: от 2 до 4 месеца.

Такса:  250.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

 Декларация

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново