Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.35 // ОБА 3-35 - Издаване на разрешително за ползване на водни обекти – публична общинска собственост, с изключение на разрешителни по чл.46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за водите – чл. 52;
● Наредба за ползването на повърхностните води – чл. 3;
● Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново – чл. 52.
Разрешително за ползване на водни обекти – общинска собственост се издава от Кмета на Община Дряново или оправомощено от него длъжностно лице  в съответствие с чл.52, ал.1, т.3 от Закона за водите, след решение на Общински съвет – Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

1. За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатът подава в ЦАО, заявление  по образец,  одобрен от министъра на околната среда и водите, до Кмета на община Дряново – съгласно чл. 60 от Закона за водите.
2.Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя на книжен носител, а вторият – като негов цифров аналог – върху магнитен носител.
3. Заявлението се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
4. В заявлението се посочват:

● данни на заявителя - юридическо лице или едноличен търговец, регистрирани по Търговския закон;
● адрес за кореспонденция, включително електронен адрес – при наличие на такъв;
● телефон и факс за връзка с лицето, което управлява и представлява дружеството;
● цел на ползването;
● воден обект и водно тяло, предмет на ползването;
● място на ползването, включително географски координати на съоръжението или площта за ползване;
● местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на ползване;
● параметри на исканото ползване.

 В 20-дневен срок от постъпване на заявлението и придружаващите го документи, Кметът на Общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва служебно

 5.  Комплектуване на преписката със следните документи:

● копие от вписан в Службата по вписванията АОС; справка за издадени от Община Дряново преди това разрешителни за ползване на водния обект; справка за наличие на предоставени права или сключени договори за наем; други документи свързани с водния обект;

6. Извършва проверка:

● дали заявлението съдържа изискващата се по закон информация и приложения;
● дали съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на Закона за водите.

Когато не са изпълнени изискванията по чл. 60 от Закона за водите, Кметът на Общината уведомява писмено заявителя, че заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията на закона, като дава точни указания за отстраняване на несъответствията и определя срок до два месеца за тяхното отстраняване.
Прекратява преписката, без да разглежда документите и без да открива процедура, когато не са отстранени несъответствията в срока по т. 6.3., за което уведомява писмено заявителя.

Изготвя писмена преценка, съгласно чл. 62, ал. 1 от Закона за водите, при съобразяване на искането със следните обстоятелства:

● предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни;
● съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в това число нуждите на населението от района на водовземането;
● съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство;
● възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото ползване;
● наличните водни ресурси по количество и качество;
● съответствието на заявеното водно количество с целите на заявеното;
● наличието на други възможности за задоволяване на искането за ползване;
● изпълнението на условията по чл.156 б – 156ж от Закона за водите

Преценката е неразделна част от документацията по издаване на разрешително или отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект.
Ако при преценката по  , се установи, че искането не съответства на изискванията и са налице условията по чл. 68 от Закона за водите, Кметът на Общината изготвя предложение до Председателя на Общински съвет – Дряново и проект за решение за отказ по искането.
В случай, че несъответствията в приложените към заявлението документи не влияят върху преценката, Кметът на Общината издава решението за отказ, без да изисква отстраняване на несъответствията по т.6.3.

  1. В 20-дневен срок след изтичане на срока по т. 6 и ако не са налице основания за отказ, Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя служебно следното:

Изготвя съобщение , което съдържа: целта на заявеното използване на водите, водното тяло, в което се предвижда използване на водите, системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването, мястото на използване на водите, местността, административно- териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване, проектните параметри на използването, мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Обявява  Съобщението публично на заинтересованите лица, като го поставя на определеното за тази цел място в сградата на общинска администрация – Дряново, на ул. „Бачо Киро” № 19 и публикува  на интернет страницата на Община Дряново – www.dryanovo.bg .
Съобщението се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които в становището по преценка на искането е установено, че ще бъдат засегнати техни права.   Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2  и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.
Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Дряново, град Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.
Събира и описва в протокол всички постъпили възражения и предложения от заинтересовани лица, след изтичане на 14-дневния срок.
Изготвя писмено становище по законосъобразността, целесъобразността и основателността на всяко едно възражение и/или предложение. Становището е неразделна част от документацията по издаване на разрешително за ползване на воден обект. Кмета на Община Дряново може да назначи комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която да се произнесе по тях. В този случай, срокът за произнасяне се удължава с един месец.
След изтичане на срока по т. 7.4. Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя предложение до Председателя на общински съвет - Дряново и проект за решение за издаване на разрешително за ползване на воден обект.
 Общински съвет - Дряново,  приема решение, с което възлага на Кмета на Община Дряново да издаде разрешителното за ползване на водния обект или решение за отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект.
Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя разрешителното за ползване на водния обект или решение за отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект.
Разрешителното за ползване на воден обект или решението за отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект се изпраща на заявителя, както и на заинтересованите лица, участвали в процедурата по издаване на разрешителното. Копие от разрешителното или решението за отказ с приложено копие от писмената преценка се изпраща в Басейнова дирекция за управление на водите - Дунавски район с център Плевен.
Разрешителното или отказът за издаване на разрешително на Кмета на Община Дряново подлежи на обжалване по реда на Административно - процесуалния кодекс.

Необходими документи:   

● заверен документ за платена такса за издаване на разрешително, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, издава се служебно от община Дряново;
● актуална скица или карта за имотите, в които ще се извършва дейността, заверена от съответния компетентен орган;
● декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда  (Образец  № 1 – за ЮЛ);
● Документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имоти, които ще бъдат засегнати от строителството на съоръженията, когато съоръженията не са изградени. Съгласувателни становища на компетентните органи, свързани със засягане на изградена инфраструктура и с възможността за промяна на предназначението на земеделските земи и на горите и земите от горския фонд, които ще бъдат засегнати;
● Документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съществуващо съоръжение, в случаите в които ще се използва, сключен Договор с Община Дряново - издава се служебно от община Дряново.   Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с  цел изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения,  към заявлението се прилагат:
● предварително (прединвестиционно) проучване, включително част „Конструктивна на хидротехническото съоръжение“, с обхват и съдържание съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
● хидроложка част и хидравлично оразмеряване.

           Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с  цел плаващи съоръжения в язовири,  към заявлението се прилагат и:

● проект за изграждане на съоръжението и за дейността му;
● документ за регистрация и годност на плавателното съоръжение от Изпълнителна агенция "Морска администрация";
● предварителен договор за транспортиране на отпадъчните води и битовите отпадъци или проект за пречистване на отпадъчните води - в случаите, когато такива се формират от извършваната дейност на плавателното съоръжение;
● договор с водолазна фирма за годишно обслужване на закотвящите съоръжения;
● одобрен авариен план за целия период на строителство;
● документ за застраховане на съоръжението;
● становище от Басейнова дирекция с актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, в случаите, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите.

           Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с  цел аквакултури и свързаните с тях дейности, чрез използване на съоръжения за осъществяване на дейността,  към заявлението се прилагат и:

● проект на дейността;
съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за стопански риболов и зоните за рибовъдство в големи язовири - когато язовирът не е зониран;
● становище от басейновата дирекция с актуална скица или карта с означени размер и граници на площта, в която ще се извършва дейността, определена с географските координати на определящите ги точки, в случаите, когато компетентен орган по издаване на разрешителното е министърът на околната среда и водите, както и посочени координати на точките, определящи участъка на ползване в аварийната зона;
● становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), съгласувано с лицето, стопанисващо водностопанските съоръжения.

           Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с  цел аквакултури и свързаните с тях дейности без използване на съоръжения за осъществяване на дейността,  към заявлението се прилагат и:

● проект на дейността;
● одобрен от експертен технически съвет проект за промяна предназначението на водния обект, който се иска за ползване, ако се предвижда такова;
● идентификационните данни на концесионен договор или договор за наем, аренда и др. – при ползване на водни обекти – публична държавна или общинска собственост (номер, дата на издаване, срок на валидност);
● последният протокол от комисия за извършване на технически прегледи по смисъла на чл. 24 на Наредба № 13 от 2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях – при ползване на водни обекти – общинска собственост.

             Когато искането е за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с  цел а изземване на наносни отложения от принадлежащите земи на водохранилищата,  към заявлението се прилагат и:

● технически проект на изземване.

Описание на резултатите от услугата:

Разрешително за ползване на воден обект или решение за отказ за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

Срок на действие на индивидуалния административен акт е регламентиран в чл.57 от ЗВ, и е както следва:

● до 35 години - за завиряване на и за водовземане от комплексни язовири за хидроенергийни и хидромелиоративни цели;
● до 20 години - в останалите случаи.

Срок на изпълнение: от 2 до 4 месеца.

Такса: 250.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Декларация

 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново