Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.40 // ОБА 3-37 - Издаване на удостоверение за административен адрес на поземлен имот (KAO)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията – § 5 от ДР на ЗУТ;
● Закон закадарстъра и имотния  регистър – § 4, във връзка с с чл. 27, ал.1, т.1 от ЗКИР; § 1, т.10 от ДР на ЗКИР;
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- чл. 34, т.4, б.  „б ”.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
Извършва се проверка от  съответния служител в дирекция АСОС за идентичност на имота, посочен в приложените документи и действащия към момента на подаване на заявлението план на населеното място. При необходимост се извършва справка по служебен път със строителните книжа на сградата/самостоятелния обект и отменени планове на населеното място, след което и се издава удостоверение за административен адрес.
Издаденото удостоверение за административен адрес на поземлен имот се получава в ЦАО от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Издадено удостоверение за административен адрес на поземлен имот.

Необходими документи:

● Заявление;
● Документ/и за собственост на имота и/или за учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост (по служебен път);
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Актуална скица/схема - оригинал, издадена от СГКК- гр. Габрово/ Актуална скица – оригинал, издадена от  Общинска служба Земеделие – гр. Дряново;
● Актуална скица/схема - оригинал, издадена от Община Дряново (по служебен път);
 ● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

До влизане в сила на последващо изменение на: плана; КК и КР; КВС; промяна предназначението на сградата/самостоятелния обект.

Срок на изпълнение и такса:  

 

 

Вид услуга

Срок

Такса (лв.)

 

обикновена

  10  раб. дни

         15,00

 

бърза

   3  раб. дни

 22,50

 

експресна

   24 часа

 30,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново