Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

3. 45 // ОБА 3-43 - Извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 142,  ал. 6, т. 1  

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. Оценката за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите се извършва с Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, след разглеждане на представения инвестиционен проект.
Инвестиционният проект и Решението на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ се получават от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Извършена оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите с Решение на ОЕСУТ.

Необходими документи:

● Заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от съсобствениците при етажна собственост и договор в  нотариална форма /съгласия по чл. 38, чл. 39, чл. 183, чл. 185, ал. 2 и 3 от ЗУТ/;
● Декларация - съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от непосредствените съседи при строеж на вътрешна регулационна граница;
● Aктуална виза за проектиране в случаите по чл. 140, ал. 3 от ЗУТ;
● Договор /задание/ за проучване и проектиране, регистриран в камарата на областна колегия на камарата на архитектите и камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
Три копия от инвестиционните проекти /ИП/ в обхват и съдържание съгласно Наредба  № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
● Доклад за резултатите от обследването на съществуващ строеж за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ /при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна предназначението на съществуващ строеж или на част от него съгласно чл. 14, ал. 1 от  Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите/;
● Технически паспорт на съществуващ строеж с рег. №………………………/…………..г. (при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна предназначението на съществуващ строеж или на част от него съгласно чл. 14, ал. 2 от  Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите/;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на лицето, упражняващо технически контрол /копие/;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на проектантите /копие/;
● Съгласуване /становища/ с РЗИ, РС „ПБЗН“, ДАМТН, РИОСВ,  НИНКН и други /изисквани по закон, съобразно спецификата на строежа/;
● Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на ЗООС /в случаите, в които се изисква ОВОС/;
● Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение:

1 месец

 

Такса:

  Фаза на проектиране:

 


 

Идеен проект

 

 

Технически проект

 

 

Работен проект

 

 

 

 

№ по ред

Вид услуга

Цена

20.

/променена - Решение № 219/28.01.2009г. на ОбС - Дряново/

Разглеждане на материали от Общински експертен съвет по устройство на територията:

 

20.2.

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите:

 

 

- за строежи от трета категория

400,00 лв.

 

- за строежи от четвърта категория

300,00 лв.

 

- за строежи от пета категория

250,00 лв.

 

- за огради, селскостопански постройки, стопански постройки за сезонно ползване и инвентар, второстепенни постройки /когато се налага изготвяне на проект/

  100,00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново