Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

3.46 // ОБА 3-06 - Презаверяване на виза за проектиране, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Нормативна уредба:

● Закон за кадарстъра и имотния  регистър – § 4, ал.1, т.1 от ПЗР;
● Закон за устройство на територията – чл. 140; чл.12, ал.2;
● НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – чл.11, ал.2;
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- чл. 34, т.2 , ред51 към Приложение №3 към чл.52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към главния архитект на общината.
Когато приложената скица е издадена от СГКК- Габрово и за населеното място има действащ регулационен план, преписката се пренасочва от главния архитект към служител в дирекция АСОС Служителят презаверява скицата, изчертана от регулационния план на населеното място, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
След разглеждане на предоставените документи главният архитект презаверява визата за проектиране, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
След презаверяване на визата за проектиране същата се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.
Презаверената виза  се получава в дирекция АСОС от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Презаверена виза за проектиране, от издавенето на която са изтекли 6 месеца.

Необходими документи:

Заявление;
● Документ за собственост или учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост;
●Актуална/и скица/и на имота/те  - оригинал/и, издадени от:
 

 

 

за имоти в регулация с одобрена кадастрална карта

  • от АГКК – гр. Габрово – от одобрената кадастрална карта

 

за поземлени имоти, попадащи в населено място с околовръстен полигон

  • от АГКК – гр. Габрово – от одобрената кадастрална карта

 

за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии

  • от АГКК – гр. Габрово – от одобрената кадастрална карта
  • от общинска служба „Земеделие”- Дряново- от КВС


●Виза за проектиране – оригинал;
●Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от съсобствениците при етажна собственост и съсобственост и непосредствените съседи при строеж на дворищнорегулационна граница;
●Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 6 месеца от дата на издаването.

Срок на изпълнение:
 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

  14  раб.дни

15,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново