Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

3.48 // ОБА 3-08 - Презаверяване на виза за проектиране съгласно чл. 12, ал. 3 и чл. 59, ал. 2 от зут, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Нормативна уредба:

● Закон за кадарстъра и имотния  регистър – § 4, ал.1, т.1 от ПЗР;
● Закон за устройство на територията – чл. 140; чл.12, ал.3; чл. 59, ал.2;
● НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им – чл.11, ал.2;
ЗАКОН за горите;
ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 3, ал. 5;
НАРЕДБА № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
● Наредба за определянето и администрирането на местнте  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към главния архитект на общината.
След разглеждане на предоставените документи главният архитект презаверява издадената виза за проектиране, съгласно чл. 12, ал. 3 и чл. 59, ал. 2 от ЗУТ от издаването, на която са изтекли 6 месеца.
След презаверяване на визата за проектиране  същата се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ.
Презаверената виза  се получава в дирекция АСОС от заявителя.

Описание на резултат от услугата:

Презаверена виза за проектиране, съгласно чл. 12, ал. 3 и чл. 59, ал. 2 от ЗУТ, от издаването на която са изтекли 6 месеца.

Необходими документи:

Заявление;
Документ за собственост или учредено право на строеж;
● Удостоверение за наследници – при необходимост;
● Виза за проектиране – оригинал;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Съгласие с нотариална заверка на подписите /оригинал/ от собствениците на съседните имоти, ако застрояването ще бъде извършено на граница;
● Становище от РИОСВ, РЗИ и басейнова дирекция /при необходимост/;
● Пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник..

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

 6 месеца от дата на издаването.

Срок на изпълнение:
 

 

 

Вид услуга

Срок

Такса /лв./

 

обикновена

  14  раб.дни

30,00

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: BG60SOMB91308449689744
Общинска банка АД - ФЦ Габрово

BIC: SOMBBGSF
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново