Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

ОБА 3.49 - Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж на основание чл. 176а, ал. 5 от ЗУТ и чл. 16 от Наредба № 5/28.12.2006г.

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 176а, ал. 5;
● Наредба № 5/28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите - чл. 16.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция УТИСП в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на техническия паспорт на строежа, същият се вписва в регистъра.
Техническият паспорт на строежа се получава от заявителя в Дирекция  УТИСП.

Описание на резултат от услугата:

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж.  

Необходими документи:

● Заявление за вписване в регистъра на технически паспорт на строеж;
● Доклад за резултатите от обследването на съществуващ строеж за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1-3 от ЗУТ /при основно обновяване, реконструкция, основен ремонт, пристрояване, надстрояване или промяна   предназначението на съществуващ строеж или на част от него/;
● Технически паспорт на строежа, подписан от съставителя на паспорта - 2 оригинални екземпляра  на  хартиен  носител  и 1 екземпляр на магнитен носител  /съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба  № 5/28.12.2006г./;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/.  

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново