Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

ОБА 3.50 - Изменение и / или продължаване на срока на действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект

Нормативна уредба:

● Закон за водите;
● Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г;
● Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново.                                 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Изменение и / или продължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект – общинска собственост се издава от Кметът на Община Дряново или оправомощено от него длъжностно лице  в съответствие с Раздел III от Закона за водите, след решение на Общински съвет – Дряново.

Изменение на разрешителното за водовземане и / или ползване на повърхностен воден обект може да се извършва:

при условията когато в състоянието на водоизточника са настъпили такива изменения, които правят невъзможно осъществяването на разрешената дейност и в случай, когато независимо от спазване на условията на разрешителното възникнат противоречия с обществените интереси.
До започване на процедурата за изменение на разрешителното Кмета на Общината предписва условия и/или ограничения по отношение на водовземането и определя срокове за изпълнение на мероприятията. Предписаните условия или ограничения трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. Служебно от Кмета на Община Дряново 

● съразмерност на наложените ограничения и на очакваните ползи;
● най-малка намеса в съществуващи права;
● ограниченията да се налагат, като се посочи тяхната последователност в съответствие с променящите се водностопански отношения.

 1. Изменението на разрешителното в случаите, когато се изменят параметрите на разрешеното използване на водите се обявява чрез съобщение, което съдържа:
 1. целта на заявеното използване на водите;
 2. водното тяло, в което се предвижда използване на водите;
 3. системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването;
 4. мястото на използване на водите, местността, административно- териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на използване;
 5. проектните параметри на използването;
 6. мястото за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
 1. Съобщението се обявява публично на заинтересованите лица, като се поставя на определеното за тази цел място в сградата на общинска администрация – Дряново, на ул. „Бачо Киро” № 19 и публикува  на интернет страницата на Община Дряново – www.dryanovo.bg .
 2. Съобщението се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които в становището по преценка на искането е установено, че ще бъдат засегнати техни права.
 3.    Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2  и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Дряново, град Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

след проверка, от Кмета на Община Дряново или оправомощено от него длъжностно лице,изпълнението на условията на издаденото разрешително.

 1. Кмета на Община Дряново или оправомощено от него длъжностно лице
  1. Събира и описва в протокол всички постъпили възражения и предложения от заинтересовани лица, след изтичане на 14-дневния срок.
  2. До издаването на решение за изменение или за отказ за изменение на разрешителното Кмета на Община Дряново разглежда възраженията на лицето, в полза на което е издадено, исканията и възраженията в резултат на обявяването, представени в писмен вид.
  3.  Изготвя писмено становище по законосъобразността, целесъобразността и основателността на всяко едно възражение и/или предложение. Становището е неразделна част от документацията по издаване на разрешително за ползване на воден обект.
  4. Кмета на Община Дряново може да назначи комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която да се произнесе по тях. В този случай, срокът за произнасяне се удължава с един месец.
 2. В едномесечен срок от обявяването Кмета на Общината може да измени издаденото разрешително.
 3. Когато трябва да се поиска съгласуване или мнение на друг орган или е необходимо да се реши въпрос от неговата компетентност, срокът по предходната точка спира да тече до неговото решаване.
 4. След изтичане на срока по т. 4., Кметът на Община Дряново изготвя предложение  до Общински съвет - Дряново и проект за решение за Изменение на разрешителното за водовземане и / или ползване на повърхностен воден обект.
 5. Общински съвет - Дряново,  приема решение, с което възлага на Кмета на Община Дряново да измени параметрите на разрешителното за водовземане и / или ползване на повърхностен воден обект или приема решение за отказ.
 6. Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя разрешителното за изменение на разрешителното за водовземане и / или ползване на повърхностен воден обект или решение за отказ.
   
 7. Изменение и / или продължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект се извършва по молба на лицето, в полза на което е предоставено  
 8. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава от титуляра до Кмета на Община Дряново, не по-късно от 3 месеца преди изтичането му.
 9. За откриване на процедура за изменение и / или продължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект кандидатът подава в  Центъра за услуги и информация на гражданите/ЦУИГ/ молба, по образец на заявление,  одобрен от министъра на околната среда и водите, до Кмета на община Дряново – съгласно чл. 60 от Закона за водите.
 10. Молбата се подава от името и се подписва лично от лице с представителна власт по регистрацията на търговеца.
   
 11. Заявлението и приложените към него документи се подават в два екземпляра – единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя на книжен носител, а вторият – като негов цифров аналог – върху магнитен носител.

  ● единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;
  ● адрес за кореспонденция, вкл. електронен адрес;
  ● телефон и факс за връзка с лицето, което управлява и представлява дружеството;
  ● заверен документ за платена такса за продължение на разрешителното, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново;
  ● декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
  ● Мотиви и обосновка на исканото изменение, придружени с необходимите документи (когато молбата е за изменение)
  ● информация относно изпълнението на задължението за провеждане на собствен мониторинг, когато има изрично поставено условие в разрешителното.

  1. Молбата трябва да съдържа:


  2. фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

Кмета на Община Дряново или оправомощено от него длъжностно лицев 20-дневен срок от постъпване на молбата и придружаващите го документи, извършва служебно:

5.1. Комплектуване на преписката със следните документи:

● копие от вписан в Службата по вписванията АОС; копие от издаденото разрешително, на което се иска продължаване и/или изменение; справка за наличие на предоставени права или сключени договори за наем; други документи свързани с водния обект;

 5.2. Проверка:

● дали молбата е подадена в срок и съдържа изискващата се информация;
● дали са изпълнени условията на издаденото разрешително, като се изиска становище от директора на Басейновата дирекция за управление на водите Дунавски район – център Плевен;
● дали не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси;
● уведомява писмено заявителя, ако заявлението и приложените към него документи не отговарят на изискванията на закона, като дава точни указания за отстраняване на несъответствията и определя срок до два месеца за тяхното отстраняване.
● когато не са отстранени несъответствията в срока по предходната точка, Кметът на Община Дряново прекратява преписката с решение за отказ, което изпраща на заявителя като посочва, че на основание чл.77, ал.3 от Закона за водите решението подлежи на обжалване по реда на Административно - процесуалния кодекс;
● За продължаване срока на разрешителното за ползване на водни обекти не се извършва писмена преценка, съгласно чл.62 от Закона за водите;
● Когато молбата е за продължаване на срока на действие на разрешителното и/или за изменение без искане за промяна на параметрите на разрешеното използване, след констатации по т.5.2. Кмета на Община Дряново в 20-дневен срок се произнася с мотивирано решение за изменение и/или продължаване или с мотивиран отказ.

 1. След изтичане на срока по т. 5, Кметът на Община Дряново изготвя предложение  до Общински съвет - Дряново и проект за решение за продължаване срока на действие на разрешителното за ползване на воден обект.
 2. Общински съвет - Дряново,  приема решение, с което възлага на Кмета на Община Дряново да продължи срока на действието на разрешителното за водовземане и / или ползване на повърхностен воден обект или приема решение за отказ.
 3. Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя разрешително за продължаване срока на действието на разрешителното за водовземане и / или ползване на повърхностен воден обект или решение за отказ.
 4. Когато молбата за изменение е свързана с искане за промяна на параметрите на разрешеното използване процедурата се изпълнява в следния ред.
 5. Кметът на Общината или оправомощено от него лице в 20-дневен срок след изтичане на срока по т. 5, извършва служебно следното:

10.1. Изготвя съобщение от името на Кметът на Община Дряново, което съдържа:

● номера на административния акт, който ще се изменя;
● информация за измененията, които предстои да бъдат извършени;
● условия, при които ще бъде изменено разрешителното;
● място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересуваните лица.

10.2. Съобщението се обявява публично на заинтересованите лица, като се поставя на определеното за тази цел място в сградата на общинска администрация – Дряново, на ул. „Бачо Киро” № 19 и публикува  на интернет страницата на Община Дряново – www.dryanovo.bg .
10.3. Съобщението се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни.
10.4. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2  и т. 3 от Закона за водите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Община Дряново, град Дряново, ул. „Бачо Киро” № 19.

10 Кмета на Община Дряново или оправомощено от него длъжностно лице

● Събира и описва в протокол всички постъпили възражения и предложения от заинтересовани лица, след изтичане на 14-дневния срок.
● До издаването на решение за изменение и / или продължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект или решение за отказ за изменение на разрешителното Кмета на Община Дряново разглежда исканията и възраженията в резултат на обявяването, представени в писмен вид.

 • ● Изготвя писмено становище по законосъобразността, целесъобразността и основателността на всяко едно възражение и/или предложение. Становището е неразделна част от документацията по издаване на разрешително за ползване на воден обект.
 • ● Кмета на Община Дряново може да назначи комисия за разглеждане на постъпилите възражения или предложения, която да се произнесе по тях. В този случай, срокът за произнасяне се удължава с един месец.
  ● Когато е необходимо съгласуване или мнение на друг орган или е въпрос на неговата компетентност, едномесечният срок спира да тече до неговото решаване.
 1. След изтичане на срока по т. 10.4., Кметът на Община Дряново изготвя предложение  до Общински съвет - Дряново и проект за решение за изменение и / или продължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект или решение за отказ.
 2. Общински съвет - Дряново,  приема решение, с което възлага на Кмета на Община Дряново да измени и / или продължи срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект или решение за отказ.
 3. Кметът на Общината или оправомощено от него лице изготвя разрешителното за изменение и / или продължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект или решение за отказ.

Решението за изменение и/илипродължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект илиотказ за изменение на разрешителното може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

Описание на резултатите от услугата:

Разрешително за Изменение и / или продължаване на срока не действието на разрешителното за водовземане и или ползване на повърхностен воден обект

Срок на действие на индивидуалния административен акт е регламентиран в чл.57 от ЗВ, и е както следва:

1. до 35 години - за завиряване на и за водовземане от комплексни язовири за хидроенергийни и хидромелиоративни цели;
2. до 25 години - за водовземане с цел питейно-битово водоснабдяване;
3. до 20 години - в останалите случаи.

Срок на изпълнение: от 2 до 4 месеца.

Такса:

 

 • Продължаване на срока на издадено разрешително – 100,00 лева.
 • Изменение и/или допълнение на издадено разрешително – 130,00 лева.
   
 • В случаите, когато заявителят иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешителното, следва да се спазват условията за провеждане на процедурата за изменение и продължаване, като се заплаща такса само за изменение на разрешителното.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Декларация

 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново