Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ ОБА 1.33 - Предоставяне на данни по гражданската регистрация на държавни органи и институции

Нормативна уредба :

 ● Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Искането, заедно с приложените документи, се приема от специалист по гражданско състояние в служба ГРАО в община Дряново.
Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).Изготвят се исканите в служба ГРАО.

Описание на резултат от услугата:

Предоставяне на исканата информация.

Необходими документи:

● Постъпили по официален път писма.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново