Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.44 // ОБА 3-38 - Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план на основание чл. 129 (КАО)

Нормативна уредба:

● ЗАКОН за устройство на територията (ЗУТ) –чл.5, ал.5, чл. 9, чл.15, чл.59, чл.60,  чл. 62а, чл. 131,чл.103, чл. 108-117, чл. 124а-126, чл. 128-чл.132, 128, ал.1, ал.2 и ал.3, чл. 129, ал.1 и ал.2, чл. 180, чл.213 – чл. 215 от ЗУТ,  § 5 и § 6 от Преходните разпоредби, § 8 от Преходните разпоредби на ЗУТ;
● Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ); Правилник за прилагане на ЗОЗЗ;
● ЗАКОН за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ); Правилник за прилагане на ЗОЗЗ;
● Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
● НАРЕДБА № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Наредба № 8/2001 г.);
● ЗЕ, ЗЕС, Закон за водите;
● Закон за местното самоуправление и местната администрация – чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, чл.44, ал.1, т.13;
● АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (АПК);
● Наредба за определянето и администрирането на местните  такси и цени на услуги на територията на Община Дряново- ред. 13.1 от Приложение № 3 към чл. 52.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към общинска администрация – Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса за услугата в ЦАО, след което специалистът  в ЦАО насочва преписката към Кмета на общината. След което преписката се пренасочва към Директора на дирекция АСОС, а той към съответния служител. След запознаване с подаденото заявление Преписката постъпва при съответния служител.
Процедурата протича в два етапа: 1.Обявяване  на проект за подробен устройствен план/ на проект за изменение на подробен у стройствен план. 2.Одобряване. 
Етап1:Обявяване на проект за подробен устройствен план/ на проект за изменение на подробен устройствен план.
Служителят подготвя обявление за внесения проект и го съобщава на заинтересуваните лица, спазвайки процедурата, разписана в разпоредбите на чл. 128, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ.
За проектите за подробни устройствени планове за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания служителят изпраща обявлението с придружително писмо, подписано от кмета на общината, с обратна разписка и по електронен път за обнародване в "Държавен вестник". Поставя обявлението на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други предварително оповестени обществено достъпни места в съответната територия - предмет на плана. Изготвеното обявление се публикува на интернет страницата на общината и един местен вестник ( в-к „Дряново NEWS”). - чл. 128, ал.1  и ал. 2 от ЗУТ.
Когато проектът за подробен устройствен план е за част от населено място или селищно образувание в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, служителят съобщава внесения проект на заинтересуваните лица като връчва обявлението срещу разписка  с положени подписи и дата на връчване или изпраща по пощата с обр. разписка. - чл. 128, ал. 2  и ал.3 от ЗУТ.
След изтичане на сроковете по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заявителят внася заявление, адресирано до главния архитект на общината за разглеждане и приемане  в едномесечен срок на проекта от общински екстертен съвет по устройство на територята.- чл. 128, ал.7 от ЗУТ.
Етап 2: Одобряване на проект за подробен устройствен план/на проект за изменение на подробен устройствен план.
- Когато проектът за ПУП е за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания служителят подготвя предложение от името на кмета на общината до общинския съвет за одобряване на проекта в едномесечен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от експертен съвет по устройство на територята.
След влизане в сила на решението на общинския съвет, служителят подготвя обявление за взетото решение и го изпраща в 7-дневен срок с придружително писмо, подписано от кмета на общината, с обратна разписка и по електронен път за обнародване в "Държавен вестник" (чл. 129, ал. 1 от ЗУТ). Решението подлежи на обжалване в 30 – дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник".(чл. 2,15 ал. 4 от ЗУТ).
- Когато подробният устройствен план е в обхват до един квартал, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания служителят подготвя в 14-дневен срок след приемането на проекта за подробен устройствен план от общинския експертен съвет заповед на кмета на общината за одобряване. Служителят съобщава Заповедта на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 129, ал. 2 от ЗУТ). Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ứ.
Решенията и заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила по реда на чл. 132 от ЗУТ.
След изтичане на законоустановените срокове служители от дирекция АСОС съставят  в два еднообразни екземпляра констативен протокол за приключване на преписката.
Решението на общинския съвети и/или Заповедта на кмета (административните актове) се вписват от служителя в регистъра по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.
Решението на общинския съвети и/или Заповедта на кмета са неразделна част от одобрения проект. Един екземпляр от одобрения проект заедно с административния акт  и констативния протокол се съхраняват от служителя безсрочно в дирекция АСОС.
Решението на ОБС – Дряново и/или издадената Заповед на Кмета на общината, другите два екземпляра на одобрения проект и  втория екземпляр на констативния протокол се получават в дирекция АСОС от заявителя срещу разписка.

Описание на резултат от услугата:

Решение на ОбС- Дряново и/или Заповед на Кмета на общината за одобряване на проект за ПУП/изменение на ПУП, които са неразделна част от одобрения ПУП и констативен протокол, че е влязъл в сила административния акт за одобряване на ПУП-а. 

Необходими документи:

● Заявление;
● Документи за собственост (нотариален акт, договор за покупко-продажба  и др.);
● Удостоверение за наследници (при необходимост);
● Решение за регистрация и актуално състояние на фирмата;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Справка с имената и адресите на  заинтересуваните лица  по чл. 131 от ЗУТ;
● Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ/;
● Актуална/и скица/и на имота/те  - оригинал/и, издадена/и от:

 

 

 

за имоти в регулация без одобрена кадастрална карта

  • от община Дряново (за населени места с кадастрален и регулационен план)

 

за имоти в регулация с одобрена кадастрална карта

  • от АГКК – гр. Габрово – от одобрената кадастрална карта
  • от община Дряново  - от регулационен план

 

за поземлени имоти, попадащи в населено място с околовръстен полигон

  • от АГКК – гр. Габрово – от одобрената кадастрална карта

 

за поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии

  • от АГКК – гр. Габрово – от одобрената кадастрална карта
  • от общинска служба „Земеделие”- Дряново- от КВС

 

● Заповед на Кмета на Община Дряново (Решение на Общински съвет – Дряново) за разрешаване изработване на проект за ПУП /проект за изменение на ПУП;
● Три копия на устройствените планове в обхват и съдържание съгласно Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, изработени в графичен и цифров вид (чл. 116а от ЗУТ);
●  Екологична оценка на плановете, издадена от РИОСВ – гр. Велико Търново по реда на ЗООС  и  ЗБР;
● Съгласуване/становища/ със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества (чл.121,ал.2 ЗУТ);
● Съгласуване /становища/ от Министерството на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство (когато обхвата на разработката е в охранителната зона на паметниците на културата);
● Удостоверение за характеристика на земеделски имот в земеделска територия;
● Удостоверение за поливност. (за ПИ извън границите на населените места);
● Акт за категоризиране на земеделски земи при промяна на тяхното предназначение;
● Писмено съгласие на основание чл. 134, ал.7 от ЗУТ ( при необходимост);
● Решение/я за утвърдена площадка и трасе/та;
● Пълномощно когато заявлението се подава от пълномощник.   

Срок на действие на индивидуалния административен акт:  

Няма законоустановен срок.  

Такса:

1. За поземлени имоти в гр. Дряново и в населени места с кадастрална карта -  160,00лв. + 5,00лв. за всеки заинтересуван над приетия среден брой – 10;
2. За други урбанизирани територии -  80,00лв. + 5,00лв. за всеки заинтересуван над приетия среден брой – 10;
3. За поземлени имоти извън границите на населените места  -300,00лв. + 5,00лв. за всеки заинтересуван над приетия среден брой – 10.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново