Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

3.51 // ОБА 3-39 - Разглеждане и съгласуване от общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на проектна документация за ПУП

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 128 , ал. 6 и ал. 7. 

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация - Дряново. Съгласуването и приемането на проекта за подробен устройствен план /ПУП/ се извършва с Решение на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/, след разглеждане на представения проект.
Проектът за подробен устройствен план /ПУП/ и Решението на Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ се получават от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Съгласуван и приет проект за подробен устройствен план /ПУП/ с Решение на ОЕСУТ.

Необходими документи:

● Заявление за разглеждане и съгласуване от общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/ на проектна документация за ПУП;
● Документ за собственост;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Справка с имената и адресите на съсобствениците и собствениците на съседните имоти /чл. 131 от  ЗУТ/;
● Актуална скица на имота;
● Заповед № …………/….……………….. г.  на  Кмета на Община Дряново за допускане изработване на проект за изменение на ПУП;
● Становище или Решение от РИОСВ за преценяване на необходимостта от екологична оценка на плановете;
● Съгласуване на проектите за ПУП от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества /чл. 127, ал. 2 от ЗУТ/;
● Съгласувателно писмо от НИНКН  за обекти недвижима културна ценност;
● Заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /оригинал/ - при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
● Договор /задание/ за проучване и проектиране, регистриран в камарата на областна колегия на камарата на архитектите и камарата на инженерите в инвестиционното проектиране;
● Три копия от подробните устройствени планове /ПУП/ в обхват и съдържание съгласно Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове;
● Удостоверение за правоспособност и застрахователна полица на проектантите /копие/;
● Документи, удостоверяващи законността на построените сгради в имота;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение:

1 месец.

Такса:

 

№ по

 ред

Вид услуга

ЦЕНА

 

Подробен устройствен план по чл. 110, ал. 1 от ЗУТ:

 

 

- за един поземлен имот

50,00лв.

 

- при повече от един поземлен имот

по 50,00лв., но не повече от 150,00лв.

 

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново