Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

ОБА 3.53 - Смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 148, ал. 4 и чл. 161, ал. 1.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦУИГ към Общинска администрация - Дряново.
Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалиста в ЦУИГ насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново.
Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция УТИСП в Oбщинска администрация - Дряново. След разглеждане на представените документи се издава заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж.
Заповедта за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж се получава от заявителя в Дирекция УТИСП.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на заповед за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж.  

Необходими документи:

● Заявление за смяна на титуляра в издадено разрешение за строеж;
● Документ за собственост или отстъпено /учредено/ право на строеж;
● Други документи, удостоверяващи променените обстоятелства;
● Удостоверение за наследници /при необходимост/;
● Копие от Разрешение за строеж №………../………………………г;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Безсрочен.

Срок на изпълнение: 7 дни.

Такса: Няма такса.


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново