Община
Община
Туризъм
ОБА13 - Местни данъци и такси

Подаване на декларации

Подаване на декларации за определяне на размера на местните данъци и такси

 

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощено лице (в случаите, когато не се подава от задълженото лице) в служба „Местни данъци и такси” декларация  по образец. Декларацията може да бъде подаденa чрез поща с обратна разписка на адрес 5370 гр.Дряново, ул.Ст.Стамболов № 32. Данъчно задължените лица притежаващи електронен подпис могат да изпратят подписана декларация на адрес mdt@dryanovo.bg

Справка за актуалните размери на местните данъци и такси, начина на тяхното определяне, банковата сметка и кодовете за видове плащане може да намерите в секцията „Актуално” / „Местни данъци и такси – обяви”

1. Данък върху недвижимите имоти
Гражданите и фирмите са длъжни да декларират промяната на обстоятелствата свързани с недвижими имоти в двумесечен срок от настъпване на обстоятелството (придобиване, построяване, изменение на кадастрална карта или регулационен план, промяна на отчетна стойност, започване на използване на новопостроена сграда или въвеждането и в експлоатация). В случаите, когато се отнася до наследяване срока е 6 месеца. Собствениците на земеделски земи декларират само собствеността върху сграда и прилежащия към нея терен.
Необходими документи:
- Попълненa декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);
- Удостоверение за наследници (в случаите на придобиване по наследство);
- Документ за собственост вписан в служба по вписванията при Районен съд Дряново (нотариален акт, договор за делба, влязло в сила съдебно решение и др.);
- Удостоверение за въвеждане в експлоатация, скица или други документи с данни за площта и конструкцията (за новопостроени сгради);
- Удостоверение ТЕЛК (за основно жилище на лице с намалена трудоспособност);
- Извлечение от счетоводните регистри (за отчетната стойност на нежилищнитя имоти собственост на фирми и други юридически лица);

2. Данък върху превозните средства
В случаите на придобиване на МПС в двумесечен срок от придобиването или настъпване на промяна в обстоятелство от значение за определяне на данъка (в случаите на наследство – 6 месечен срок) лицата  подават декларация само в следните случаи :
-  пътното превозно средство е придобито по наследство;
- пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
-  собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
-  са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
- са налице основания за ползване на данъчни облекчения;
Необходими документи:
- Попълненa декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);
- Голям талон на МПС;
- Договор за придобиване на МПС;
- Фактура (в случаите на нов внос, закупено МПС от автокъща);
- Удостоверение за наследници (в случаите на придобиване по наследство);
- Удостоверение ТЕЛК (за лек автомобил или триколка на лице с намалена трудоспособност);
- Документ за платен данък от предишен собственик (в случай, че данъкът е платен до края на годината);

3. Патентен данък
Физическите лица вкл. едноличните търговци, които не са регистрирани по ДДС и чийто оборот за предходната година не надвишава 50 хил.лв. се облагат с патентен данък за посочените в ЗМДТ дейности.
Декларация се подава ежегодно до 31 януари на съответната година или преди започване/прекратяване на дейността.
Необходими документи:
- Попълнена декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);

4 Туристически данък
Лицата предоставяли туристически услуги през предходната година декларират до 31 януари на текущата година броя на реализираните нощувки и внесения туристически данък.
Необходими документи:
- Попълнена декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);
- Справки декларации по чл.116, ал.3 от Закона за туризма (в случай, че текущо през предходната година не са представяни такива)

5 Данък върху таксиметров превоз на пътници
Лицата, които ще предоставят услуги по таксиметров превоз на пътници подава декларация по образец и заплащат необходимия данък преди да получат разрешението за извършване на дейността. Декларация се подава и в случаите на прекратяване на дейността или при настъпване на промени в декларираните обстоятелства.
Необходими документи:
- Попълнена декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);
- Справки декларации по чл.116, ал.3 от Закона за туризма (в случай, че текущо през предходната година не са представяни такива)

6 Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин и при наследство
За заплащане на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин се подава от лицата придобили имущества по чл.44 от ЗМДТ (с изключение на освободените имущества) . За заплащане на Данък върху наследствата (за наследствени дялове с оценка над 250 х.лв.) наследниците (заветниците) подават декларация по образец в 6 месечен срок от откриване на наследството.
Необходими документи:
- Попълнена декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);

7 Декларация за изчисляване на такса битови отпадъци на база количество
За нежилищни имоти таксата в частта «поддържане на територии» се определя на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имотите, а в частта за «сметосъбиране и сметоизвозване» и «поддържане на депа» може да  се определи и  на база заявени съдове и честота на сметосъбиране - декларацията по образец се подава в срок до 31 декември на предходната година, като броят на съдовете и честотата на извозване се одобрява от Общинска администрация в едномесечен срок от получаването. Лицата подали такава декларация могат да я оттеглят писмено в едномесечен срок от приемането на размера на таксата за съответната година. Две лица, които ползват общ контейнер, както и едно лице притежаващо няколко имота на един адрес могат да подадат една обща декларация.
Необходими документи:
- Попълнена декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);

8 Декларации за  намаляване на такса битови за следваща година
Освобождават се от частта "сметосъбиране и сметоизвозване" на такса битови отпадъци за имоти, които не се използват през цялата календарна година, не са основно жилище, изразходвана ел. енергия през годината е до 100kWh и се намират в границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване. Декларацията се подава до края на предходната година или в двумесечен срок от придобиването на имота за текущата година. Собственици на имоти, в които няма сгради или не се обслужват от сметосъбираща техника (съгласно заповедта за районите на организирано сметосъбиране)  не подават декларации, а се освобождават служебно.
Необходими документи:
- Попълнена декларация по образец;
- Документ за самоличност;
- Пълномощно (когато искането се подава от лице, различно от данъчно задълженото);

 

Декларации :


 8. за намаляване на Такса битови отпадъци за имоти, които не се използват /по чл.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново/

 1. при промяна в обстоятелства за жилищни имоти /по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от ЗМДТ/

 1.1. при придобиване на нежилищни имоти (или промяна в обстоятелства) от ЮЛ

 1.2. при деклариране на основно жилище и/или облекчения /по чл. 27 от ЗМДТ/

 1.3. при завършване на сграда в груб стрпеж /по чл. 14, ал. 2 МДТ/

 2.1. при придобиване на лек автомобил /по чл.54 от ЗМДТ/

 2.2. при придобиване на други МПС /по чл.54 от ЗМДТ/

 3. за патентен данък /чл.61н от ЗМДТ/

 4. за туристически данък /чл.61р от ЗМДТ/

 5. при започване на дейност по таксиметров превоз на пътници /чл. 61х от ЗМДТ/

 9. Искане за отсрочване/разсрочване на публични вземания по чл.183 от ДОПК

 6.1. при откриване на наследство / по чл.32 от ЗМДТ за наследствен дял над 250х.лв./

 6.2. за придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин /по чл.49 от ЗМДТ – когато задълженията не са събрани от нотариус/

 7. за определяне на Такса битови отпадъци на база количество /по чл.16 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дряново/

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново