Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2110 ОБА 1.29 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

УСЛУГА № 2110

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1;
● Правилник за легализациите, заверките и преводите  на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението с приложения удостоверителен документ по гражданско състояние се приема в служба ГРАО. Служителят от ГРАО проверява самоличността и приема  заявлението. То се регистрира в електронната система за документооборот от служител в ЦУИГ. Заявителят заплаща дължимата такса след което се насочва към ГРАО за обработка.
Удостоверението се заверява от оправомощено длъжностно лице с правоъгълен печат, удостоверяващ подписа и печата на длъжностното лице издало удостоверението.

Описание на резултат от услугата:

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.

Важна информация за услугата:

Когато искането за заверка на документ по гражданско състояние се прави едновременно с искането за издаване на документа по гражданско състояние, заявителят подава заявление за издаване на конкретния документ по гражданско състояние и едновременно с това заявява, че желае и заверката му за чужбина, като отбелязва "легализация на документ за чужбина". В тези случаи услугата по заверка се изпълнява като несамостоятелна, тя съпътства тази по издаване на документ по гражданско състояние.

Необходими документи :

● Заявление по образец ;
● Лична карта;
● Документ, на който ще се прави заверка;
● Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Срок: веднага.

Такса:  6.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги

 

 


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново