Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2038 ОБА 1.28 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

УСЛУГА № 2038

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.  3.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

 Издава се за лица, родени или починали в гр. Дряново, при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в актовите книги. Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът   в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

Описание на резултат от услугата:

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние.

Необходими документи :

● Заявление по образец;
● Заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
● Документ за самоличност на заинтересованото или упълномощеното лице;
●  Документ за платена такса.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.   

Такса: 2.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново