Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2019 ОБА 1.26 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път

УСЛУГА № 2019

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

След като смъртта бъде установена от компетентно лице, съобщението за смърт следва да постъпи в кметството по място на настъпване на събитието. Длъжностното лице по гражданско състояние извършва проверка на съобщението за смърт, след което съставя акт за смърт. Въз основа на съставения акт за смърт, длъжностното лице по гражданско състояние издава препис-извлечение от акт за смърт и го връчва на заинтересуваните лица.

Описание на резултат от услугата:

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение – за първи път.

Необходими документи :

● Съобщение за смърт изготвено от лекар;
● Документ за самоличност на починалото лице.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

 Няма нормативно регламентиран срок.

Срок:  до 48 часа.

Такса: Няма такса.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново