Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2037 ОБА 1.25 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

УСЛУГА № 2037

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал.1,изр.трето;
● Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Издава се по място на сключване на гражданския брак.Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО.Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

Описание на резултат от услугата:

Издаване на дубликат на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат.

Необходими документи :

● Заявление по образец;
● Заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено друго лице;
● Документ за самоличност на един от съпрузите или на упълномощеното лице;
● Документ за платена такса.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Срок: веднага.  

Такса: 3.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново