Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 1999 ОБА 1.24 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал

УСЛУГА № 1999

Нормативна уредба :

● Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Второ.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Необходимите документи се представят в ЦУИГ на Община Дряново. Длъжностното лице по гражданско състояние проверява самоличността и възрастта на встъпващите в брак, както и представените от тях документи. Ако няма пречка за сключване на брак, длъжностното лице по гражданско състояние запитва встъпващите в брак дали са съгласни да встъпят в брак един с друг и след изричен утвърдителен отговор съставя акт за сключване на граждански брак.
В акта за сключване на граждански брак се отразява избраният режим на имуществени отношения, с данните по чл. 9, ал. 2 СК. В случаите, когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност. Актът се подписва от встъпващите в брак, от двама свидетели и от длъжностното лице по гражданско състояние.

Описание на резултат от услугата:

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за сключен граждански брак.

Необходими документи :

● Документи за самоличност;
● Медицински свидетелства - валидни 30 дни от датата на издаването, които са изведени от съответните здравни заведения и имат заключение на лекаря, че лицата могат да сключат граждански брак;
● Декларация за сключване на граждански брак;
● Решение за развод - при необходимост;
● Решение на съда за съгласие на двамата родители – за непълнолетни;
● Удостоверение по чл.77, т.2 от КМЧП - за сключване на граждански брак с чужденец.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма нормативно регламентиран срок.

Срок: веднага.

Забележка: Документите се подават най-късно една седмица преди сключване на гражданския брак.

 

Такса: за издаване на удостоверение за сключен граждански брак-оригинал – няма такса.

Такса се заплаща за ползването на ритуалната зала на кметството и при сключване на граждански брак с ритуал по утвърдени тарифи в зависимост от мястото на сключване на брака.

             - без ритуал - 36.00 лв

             - с ритуал - 96.00 лв.

             - изнесен ритуал - 150.00 лв.


 Декларация за сключване на граждански брак

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново