Община
Община
Туризъм
ОБА1 - Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

СУНАУ № 2076 ОБА 1.23 - Издаване на удостоверение за раждане - дубликат

УСЛУГА № 2076

Нормативна уредба:     

● Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр.Трето;
Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявителят подава попълненото искане в служба ГРАО. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦУИГ, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към служба ГРАО, където се извършва проверка в локална и национална база данни, в семейните регистри и в личните регистрационни картони (ЛРК).

Описание на резултат от услугата:

Издаване на дубликат на удостоверение за раждане.

Важна информация за услугата:

Дубликат на удостоверение за раждане може да бъде издаден на лицето, за което се отнася акта за раждане, на неговите родители /законните му представители/ или на изрично упълномощено друго лице.

Необходими документи :

● Заявление по образец;
● Заявлението се отправя лично от физическото лице или чрез изрично упълномощено  друго лице;
● Лична карта /личен паспорт/ на лицето или на родител за непълнолетно дете;
● Издава се по месторождение на лицето, като се прави препис от актовата книга за съответната година;
● Документ за платена такса.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: веднага.   

Такса: 3.00 лв.

Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*Банкова сметка:
Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
Код на банката BIC - CECBBGSF
Сметка IBAN - BG86CECB97908468119102  

Име на получателя: Община Дряново

Код на бюджетно плащане: 448007/Такси за административни услуги


 Заявление по образец

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново