Община
Община
Туризъм
ОБА2 - Административно-технически услуги "Общинска собственост"

СУНАУ № 1988 ОБА 2.5 - Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот

УСЛУГА № 1988

Нормативна уредба:

● Закон за общинската собственост.

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в служба ЦУИГ в Oбщинска администрация - Дряново. Искането се регистрира в електронната система за документооборот, след което специалистът  в ЦУИГ насочва преписката към  кмета за разглеждане, кмета насочва преписката към Директор УТИСП, а той към експерт от Дирекция УТИСП. След разглеждане на документите от експерта, се подготвя удостоверението.

Описание на резултат от услугата:

Изготвено удостоверение и предоставено копие от Заповед за отписване на имота от актовите книги на Общината.

Необходими документи:

 Заявление по образец;
 Актуална скица на имота/имотите;
 Документ, доказващ собствеността;
 Квитанция за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Няма законово регламентиран срок.

Срок на изпълнение: 10 дни.

Такса: 2,00 лв.

 

 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново