Община
Община
Туризъм
Наредби

НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново (актуализирана - публ.на 30.06.2023г)

 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново (След посл.актуализация, публ.на 03.08.2021г)

 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново (публ.на 02.11.2020г)

 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - отменена (публ.на 02.11.2020г)

 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (посл.ред.от 09.11.2018г след Реш.164 по адм.д.214/2018г)

 НАРЕДБА за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /с последните промени - Решение №149 по Адм.дело №241 от 2017г на Адм.съд-Габрово/

 ТАРИФА за базисни месечни наемни цени на имоти общинска собственост /с посл.промени приети с Решение №250/27.02.2017)

 Протест на РП-Габрово срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /публ.на 05.07.2019/

 Решение №164/15.10.2018г по Адм.дело №214/2018г на АС-Габрово, обнародвано на 09.11.2018г

 Протест на ОП-Габрово против чл.53 ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /публикувано на 25.01.2017г/

 Решение №20/12.04.2017г на ГАС по Адм.дело №29/2017г /публикувано на 04.05.2017г/

 Протест на ОП-Габрово против чл.40 и чл.59 ал.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /публикувано на 09.8.2017г/

 Протест на РП-Дряново против чл.74 ал.1 т.1 и ал.2 и чл.92 ал.1 т.3 от Наредбата /публикуван на 31.07.2018/

 Решение №149/09.11.2017г на ГАС по Адм.дело №241/2017г /публикувано на 05.12.2017г/

 Допълнение към протест на РП-Дряново, против текстове от глава шеста „Провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество“ на Наредбата /публикувано на 08.08.2018/

 Протест на ОП-Габрово срещу Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /публикуван на 11.09.2018/

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново