Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №6/31.01.2024г (Решения №№55-81)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 31 януари 2024г заседание на съвета

Дата на публикуване: 07.02.2024г.


 Решения №№55-81 от Протокол №6/31.01.2024г на Общински съвет – Дряново

 Приложение към Решение №75/31.01.2024г (одобрени нови схеми на паркинги в гр. Дряново – сх.31 и сх.32)

 Общински план за младежта за 2024г (приет с Решение №60/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Мониторингов доклад за изпълнение на Общински план за действие на Община Дряново в изпълнение на Националната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите за 2023г (приет с Решение №61/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Дряново, за 2023 година (приет с Решение №62/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Отчет за дейността на ОП „Чисто Дряново“ за периода от 01.01.2023г до 31.12.2023г (приет с Решение №63/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Годишен план за паша в община Дряново за стопанската 2024–2025 год. (приет с Решение №64/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 година (приет с Решение №65/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Стратегия за управление на общинската собственост на Община Дряново за периода 2024 – 2027 година (приета с Решение №66/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново за 2024 година (приета с Решение №67/31.01.2024г на ОбС-Дряново)

 Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Дряново за 2024 година (актуализирана с приетото с Решение №75/31.01.2024г допълнение)

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново (актуализирана с приетите с решение №58/31.01.2024г изменения. Решение №58 е публикувано в сайта на Община Дряново и в сайта на ОбС-Дряново на 31.01.2024г.)

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново