Община
Община
Туризъм
ОБА3 - Административно-технически услуги "Устройство на територията"

СУНАУ 3.2 // ОБА 3-02 - Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти - (КАО)

Нормативна уредба:

● Закон за устройство на територията /ЗУТ/ - чл. 56

Процедура по предоставяне на административната услуга:

Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в ЦАО към Общинска администрация - Дряново. Заявлението се регистрира в електронната система за документооборот, като заявителят заплаща дължимата такса в зависимост от вида на услугата в ЦАО, след което специалиста в ЦАО насочва преписката към Главния архитект на Община Дряново. Заявлението, заедно с приложените документи, се приема от специалист в Дирекция АСОС в Oбщинска администрация – Дряново. След разглеждане на представените документи се издава виза за проектиране и разрешение за поставяне на преместваеми обекти. Разрешението за поставяне на преместваеми обекти се получава от заявителя в Дирекция АСОС.

Описание на резултат от услугата:

Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти.

Необходими документи:

● Заявление за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти;
● Документ за собственост или друг документ, даващ основание за заемане на имота;
● Удостоверение за наследници / при необходимост/;
● Конструктивно становище или одобрен инвестиционен проект;
● Пълномощно /в случай, че заявлението се подава от пълномощник/;
● Документ за платена такса.

Срок на действие на индивидуалния административен акт:

Срокът, който е указан в Разрешението за поставяне на преместваемия обект.

Срок на изпълнение и такси:

 

Вид услуга

срок

Такса /лв./

 

обикновена

7 раб. дни

20,00

 

бърза

3 раб. дни

40,00

 

експресна

24 часа

  60,00


Таксата се заплаща на място в брой или по банкова сметка.
При попълване на платежното нареждане е необходимо да се посочи вида на административната услуга.
Копие от платежното нареждане следва да се приложи към заявлението.

*банкова сметка: IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSF Централна кооперативна банка АД
код на бюджетно плащане: 448001 / Такси за технически услуги


 Заявление

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново