Община
Туризъм
Търгове, конкурси и концесии

Концесия за ползване на язовир и прилежащите към него имоти и съоръжения, находящ се в землището на с. Янтра, община Дряново, публична общинска собственост


 Обосновка на концесията

 Финансово-икономически анализ

 Правен анализ

 Технически анализ

 Документация

 Заявление - Приложение № 1

 Декларация - Приложение № 2

 Декларация по чл. 3, т. 8 по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - Приложение № 3

 Декларация обработка лични данни - Приложение № 4

 Декларция за обмен на информация - Приложение № 5

 Обвързващо предложение - Приложение № 6

 Предложение - Приложение № 7

 Удостоверение извършен оглед - Приложение № 8

 Декларация за неразгласяване на сведения - Приложение № 9

 Срок на валидност на офертата - Приложение № 10

 Деклрация за произход на фин средствата - Приложение № 11

 Декларация за поемане права и задължения - Приложение № 12

 Декларация за съгласие с проекта на договор - Приложение № 13

 Акт за общинска собственост № 210 - Приложение № 14

 Акт за общинска собственост № 3015 - Приложение № 15

 Скици - Приложение № 16

 Решение

 Решение

 Декларация за технически способности- Приложение № 19

 Проект на договор - Приложение № 20

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново