Община
Община
Туризъм
Новини

Приети изменения и допълнения в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, в сила от 04.02.2021г

С Решение №265 от 28.01.2021г Общински съвет - Дряново прие изменения и допълнения в в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. Съгласно т.II от решението, приетите промени влизат в сила от датата на публикуване в сайта в интернет страницата на Община Дряново.

ПРОТОКОЛ

№28

гр. Дряново, 28.01.2021 год.

ОТНОСНО: 3. Приемане на решение за допълнение  и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново. (вх.№07 00-2/11.01.2021г)

Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

…………………………………………

РЕШЕНИЕ №265

На основание чл.21 ал.2, във връзка с чл.21 ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.55 ал.8 от Закона за кадастъра и имотния регистър, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет- Дряново

РЕШИ:

I. Приема следните допълнения и изменения в Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, както следва:

1. Изменя чл.22 ал.1 от Наредбата, който придобива следната нова редакция: „Чл.22. (1) За ползване на детска градина родителите или настойниците дължат променлива месечна такса за присъствените дни в размер на:

-  за детска градина 1,70 лв за присъствен ден.

-  такса детска кухня - 2,00 лв на ден.“.

2. Изменя чл.34 т.1 от Наредбата, който придобива следната нова редакция:

„т.1. Издаване на скица от кадастрален и/или регулационен план за недвижим имот, формат А4 - 30.00 лв.“

3. Добавя се извършването на нови технически услуги, като се допълва чл.34 с нови т.1а, 1.1а, 1.2а, 1б, 1в и 1г от Наредбата, както следва:

Издаване на скица от КККР на поземлен имот

Обикновена:

7 раб. дни;

Бърза:

3 раб. дни.

Общо:

20,00 лв/бр., от които:

6.00 лв за Общината и 14,00 лв за АГКК.

1.1а

Издаване на скица от КККР на поземлен имот в урбанизирана територия

Обикновена:

7 раб. дни.

Общо:

20,00 лв/бр., от които:

6,00 лв за Общината и 14,00 лв за АГКК.

 

 

Бърза:

3 раб. дни.

Общо:

40,00 лв/бр., от които:

12,00 лв за Общината и 28,00 лв за АГКК.

1.2а

Издаване на скица от КККР на поземлен имот в неурбанизираната територия /земеделска земя/.

Обикновена:

7 раб. дни.

Общо:

5,00 лв/бр., от които:

1,50 лв за Общината и 3,50 лв за АГКК.

 

 

Бърза:

3 раб. дни.

Общо:

10,00 лв/бр., от които:

3,00 лв за Общината и 7,00 лв за АГКК.

16

Издаване на скица от КККР на сграда

Обикновена:

7 раб. дни.

Общо:

20,00 лв/бр., от които:

6,00 лв за Общината и 14,00 лв за АГКК.

 

 

Бърза:

3 раб. дни.

Общо:

40,00 лв/бр., от които:

12,00 лв за общината и 28,00 лв за АГКК.

Издаване на схема от КККР на самостоятелен обект

Обикновена:

7 раб. дни.

Общо:

20,00 лв/бр., от които:

6,00 лв за Общината и 14,00 лв за АГКК.

 

 

Бърза:

3 раб. дни.

Общо:

40,00 лв/бр., от които:

12,00 лв за общината и 28,00 лв за АГКК.

Издаване на удостоверение за наличие или за липса на данни в КККР /Удостоверение се издава за поземлени имоти в урбанизираната и неурбанизираната територии/

Обикновена:

7 раб. дни.

Общо:

20,00 лв/бр., от които:

6,00 лв за Общината и 14,00 лв за АГКК.

 

 

Бърза:

3 раб. дни.

Общо:

40,00 лв/бр., от които:

12,00 лв за общината и 28,00 лв за АГКК.

 

4. Изменя чл.16 ал.10, т.„в“ от Наредбата, който придобива следната нова редакция: „Собствениците и/или ползвателите са подали декларация в служба „Местни данъци и такси“ до 31 декември на предходната година, съгласно образец, одобрен от кмета на община Дряново“.

4.1. Отменя Приложение №5 към чл.16 ал.10 от Наредбата.

5. Допълва и изменя Приложение №3 към чл.52 от Наредбата по отношение на №40.1, 40.3, 40.4, 40.5, 40.6, 40.11, 40.13, 40.14, 40.19, 40.20, които придобиват следната нова редакция:

№40.1. Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала - еднократно, с вкл. ДДС – 4,00 лв/посещение.

За ученици и студенти, след показване на актуални ученическа карта или студентска книжка – 2,50 лв/посещение.

За хора с увреждания - безплатно.

№40.3. Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала месечно, с вкл. ДДС:

- от възрастни – 25,00 лв.

- от студенти, след показване на актуална студентска книжка – 20,00 лв.

№40.4. Ползване на фитнес уреди в общинска спортна зала месечно от спортните клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново /такса за един спортист, с включен ДДС/ - 20,00 лв.

№40.5. Ползване на тенис на маса - безплатно.

№40.6. Ползване на спортна зала в Общинска спортна зала от физически и юридически лица за тренировка /с включен ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново – 45,00 лв/час.

№40.11. Ползване на игрище за футбол с акрилна настилка на стадион „Локомотив” /с включен ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново, и жители на община Дряново:

- без осветление – 30,00 лв/час.

- с осветление – 50,00 лв/час.

№40.13. Ползване на игрище за баскетбол/волейбол с акрилна настилка на стадион „Локомотив” от спортни клубове, регистрирани извън община Дряново за тренировка, с вкл. ДДС – 30,00 лв/час.

№40.14. Ползване на тенис кортове - шамот и на игрище с акрилна настилка за тенис на корт на стадион „Локомотив”, с вкл. ДДС. Таксата не се дължи от спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново – 8,00 лв/час.

№40.19. Ползване на футболен терен с изкуствена тревна настилка на стадион - с. Царева ливада от спортни клубове за тренировка до 90 мин. /с вкл. ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново:

- Мъже – 150,00 лв.

- Юноши мл. и ст. възраст – 120,00 лв.

- Деца – 100,00 лв.

№40.20. Ползване на футболен терен с изкуствена тревна настилка на стадион - с. Царева ливада от спортни клубове за контролна среща до 90 мин. /с вкл. ДДС/. Таксата не се дължи от спортни клубове, които получават субсидия от бюджета на Община Дряново:

- Мъже – 250,00 лв.

- Юноши мл. и ст. възраст – 170,00 лв.

- Деца – 130,00 лв.

II. Измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Дряново, на основание чл.37 ал.3 от Закона за нормативните актове и чл.109 ал.2, изр. първо, предл. второ от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Дряново, да се разгласи на населението на общината чрез публикуването му на интернет страницата на Община Дряново, от която дата влиза в сила.

…………………………………………

ТОДОР ГЕОРГИЕВ /П/

Председател на Общински съвет – Дряново

МИЛЕН СТОЯНОВ /П/                                         СВЕТЛАНА ЛАКОВА /П/

Заместник-председател                                 Заместник-председател

на Общински съвет – Дряновo                        на Общински съвет – Дряновo

Водил протокола: /п/

Радослава Вълкова

Ст. експерт при ОбС-Дряново в дирекция АПИОВО

 

ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 04.02.2021г


 Решение №265 от Протокол №28/28.01.2021г на ОбС-Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново