Община
Община
Туризъм
Новини

Обява за подбор за длъжността "Рехабилитатор"

ОБЩИНА ДРЯНОВО

В качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ за изпълнение на договор № BG05M9OP001-2.062-0003-C02 по проект „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

ОБЯВЯВА

подбор за длъжността „РЕХАБИЛИТАТОР“ – ½ щатна бройка в „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“.

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Завършено висше/полувисше образование;

2/ Образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/ „Магистър”;

3/ Специалност – Рехабилитация/Кинезитерапия;

4/ Професионален опит – опит в сферата на работа се счита за предимство;

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Работи индивидуално с потребителите на ЦСРИ. Извършва процедури, масажи и различни видове манипулации и изготвя индивидуални комплекси с упражнения за провеждане в домашна среда. Дава съвети и изработва оценки за възможностите на потребителите. Работи по изготвени от него програми и съобразено с Методика за функциониране на ЦСРИЛПРУИ. Участва в изработването на  оценки и индивидуални планове на потребителите и в преразглеждането. Информира и обсъжда със семейството на потребителите дейностите и състоянието им. Води необходимата документация и отчетност. Участва в обсъждането и планирането на дейностите на специалистите. Спазва правилата за конфиденциална информация, свързана с потребителите на ЦСРИ, както и Етичния кодекс за работещите в социалната сфера.

       Длъжността се заема на трудово правоотношение на осн. чл. 68, ал. 1, т. 1 на базата на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

     Необходими документи за участие в процедурата по подбор:

 - Заявление и декларации - по образец /приложение № 1/;

Автобиография - по образец /приложение № 2/;

Документ за завършено образование – копие;

- Копие на документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата;

- Копие на документи доказващи допълнителни умения и квалификация.

           Документите по образец се получават на адрес: гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 /Общинска администрация/ или могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Дряново.

        Място и срок за подаване на документите:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106  от 02.03.2022 г. до 14.03.2021г. включително.

Документите могат да се изпращат и по пощата с обратна разписка или по куриер, като пощенското клеймо трябва да е с дата, не по-късно от обявения срок.

Всички съобщения във връзка с подбора, ще се обявяват на информационното табло на Общинска администрация гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, стая 106 и на сайта на Община Дряново.

        Телефон за информация: 0676/7-29-62 в. 121

ВАЖНО:

Списъците с допуснатите и недопуснатите до събеседване кандидати ще бъдат обявени на 15.03.2022г. на информационното табло Общинска администрация в гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ 19, /стая 106/ и на сайта на Община Дряново.


 Заявление

 Автобиография

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново