Община
Община
Туризъм
Новини

Срокът за пререгистрация на домашно куче изтича на 31.03.2022 г.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

СРОКЪТ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНО КУЧЕ ИЗТИЧА НА 31.03.2022 Г.

Общинска администрация -  Дряново, напомня на собствениците на домашни кучета, че съгласно ЗМДТ и ЗВМД, са задължени да заплатят годишна такса за притежание на домашно куче, която съгласно Решение на ОбС – Дряново е, както следва:

  • 10.00 лева за град Дряново;
  • 5.00 лева за вилни зони и селата на територията на общината.

Освобождават се от такса собствениците на:

  • кастрирани кучета;
  • кучета на лица с увреждания;
  • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
  • кучета, използвани за опитни цели;
  • кучета, използвани от Българския червен кръст;
  • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
  • ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча.
  • кучетата с поставен чип, за първата година от неговото  регистриране. Не се дължи такса за годината, в която е поставен микрочипа.

За неизпълнение на задължението се налага глоба в размер на 50,00 лева.

За собствениците придобили кучета през текущата година:

Собствениците на кучета следва да предприемат действия по подаване на декларация  по чл. 117 от Закона за местните данъци и такси в тримесечен срок от датата на придобиването – в общината по постоянния адрес/седалището на собственика.

Според чл.118 от ЗМДТ,  таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

Приходите от събраните такси по чл. 118, ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

 

 

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново