Община
Община
Туризъм
Новини

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2021 ГОДИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

ЗА 2021 ГОДИНА

На основание чл.14 и чл.21 ал.1 т.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.54 ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващи три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Дряново

ПОКАНВАМ

Всички граждани и заинтересовани лица на публичното обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Дряново за 2021г, което ще се проведе на 04.08.2022г /четвъртък/ от 17:00 часа в Ритуалната зала на Община Дряново.

 

Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане /до 02.08.2022г, вторник/.

 

ТОДОР ГЕОРГИЕВ

Председател на Общински съвет Дряново

 

Дата на публикуване: 27.07.2022г.

Приложение:


 Годишен отчет за касово изпълнение на приходите и разходите по Бюджет 2021 на Община Дряново

 Приложение №1 – Изпълнение на приходите

 Приложение №2 – Изпълнение на разходите по функции и дейности

 Приложение №3 – Справка за разходите по разпоредители с бюджетни кредити

 Приложение №4 – Изпълнение на разходите по функции

 Приложение №5 – Разчет за сметките за СЕС – КСФ

 Приложение №6 – Изпълнение на обектите от капиталовата програма

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново