Община
Община
Туризъм
Новини

Изнесена приемна на Областен информационен център - Габрово в Дряново

На 03 август 2022 г. (сряда) от 10:00 до 13:00 ч.Областен информационен център - Габрово ще проведе информационна среща чрез изнесена приемна, разположена срещу сградата на „Пощенска станция“ – Дряново,ул. Стефан Стамболов.
Всеки желаещ ще има възможност да получи информация от експертите на Центъра относно възможностите за финансиране по Оперативните програми и актуалните процедури за прием на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 в обхвата на подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ :
- Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“;
- Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“;
- Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“;
- Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“.
Ще бъде проведено анкетно проучване, което ще отрази нагласите и оценката на дряновци относно обекти, които според тях имат най-голяма нужда от ремонт или реконструкция и са подходящ участник по някои от отворените към момента процедури.

 

oic
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново